L'EXPORECERCA JOVE

Per primera vegada, i en el seu primer any de vida, el Club de Ciències "EUREKA" de l'IES Argentona participarà a l'Exporecerca Jove, una fira de treballs de recerca organitzada per l'Associació MAGMA, i que tindrà lloc els propers 21, 22 i 23 de marça al campus de La Salle, a Barcelona.

L'entrada és lliure i es pot visitar des de 10-13 i 15-18 (17 el dissabte). Durant la tarda del dia 23 es farà l'entrega de guardons.

Els projectes acceptats són un total de 4 i estan inclosos en les categories A (1r i 2n ESO) i B (3r i 4t ESO). 

Són els següents:


CATEGORIA A

COSMÈTICA I SOCIETAT: COM AFECTEN EL MAQUILLATGE I LA RESTA DE PIGMENTS ARTIFICIALS AL NOSTRE ORGANISME
Autores: Júlia Ballescà i Júlia Sànchez, 1r ESO

RESUM / RESUMEN / ABSTRACT

RESUM

Podem pensar que la bellesa definida com a persona maquillada pot ser positiva des del punt de vista social, però poques vegades es pensa en la pròpia salut. Analitzant diferents productes de maquillatge i exposats a radiacions de longitud d’ona variable, s’ha pogut observar que la qualitat dels mateixos està relacionada amb el seu grau d’alteració. Aplicada aquesta afirmació a la pell humana, podríem considerar que pagar més pot ajudar a la conservació de la pell, encara que de vegades tot excés no es bo per un element natural com és la pell.

Paraules clau: dermatologia, salut, radiació, led, bombeta, pell.

RESUMEN

Podemos pensar que la belleza definida como persona maquillada puede ser positiva desde el punto de vista social, pero pocas veces se piensa en la propia salud. Analizando diferentes productos de maquillaje y expuestos a radiaciones de longitud de onda variable, se ha podido observar que la calidad de los mismos está relacionada con su grado de alteración. Aplicada esta afirmación en la piel humana, podríamos considerar que pagar más puede ayudar a la conservación de la piel, aunque a veces todo exceso no es bueno para un elemento natural como es la piel.

Palabras clave: dermatología, salud, radiación, led, bombilla, piel.

ABSTRACT

We think that the beauty defined as makeup person can be positive from the social point of view, but rarely think about their own health. Analyzing different makeup products and exposed to radiation of wavelength variable, it has been observed that the quality of them is related to the degree of alteration. Applied this statement on human skin, we might consider paying more conservation can help the skin, but sometimes all excess is not good for a natural as the skin.

Keywords: dermatology, health, radiation, led, bulb, skin.


INFORME (PDF)SOROLL;SEGUR QUE ÉS BO? ANÀLISI I REALITZACIÓ D'UN MAPA ACÚSTIC EN LA POBLACIÓ D'ARGENTONA (BARCELONA).
Autor/a: David Jiménez i Júlia Maurí, 1r ESO

RESUM / RESUMEN / ABSTRACT

RESUM

Moltes vegades no se sap diferenciar entre so i soroll quan s’està fent una activitat. Potser es pensa que no hi ha cap efecte negatiu en aquell moment, però si l’efecte és continuat, llavors pot afectar greument. En aquest treball s’ha volgut analitzar les diferents zones en què la població d’Argentona estan afectades per un grau menor o major de contaminació sonora. Els efectes que pot ocasionar no només depèn d’un soroll puntual que va passant, sinó de la distància en què aquest s’escolta, i que pot afectar a les persones segons el temps que estigui esposat.

Paraules clau: so, soroll, contaminació acústica, mapa sonor, qualitat de vida.

RESUMEN

Muchas veces no se sabe diferenciar entre sonido y ruido cuando se está haciendo una actividad. Quizá se piensa que no hay ningún efecto negativo en ese momento, pero si el efecto es continuo, entonces puede afectar gravemente. En este trabajo se han analizado diferentes zonas en que la población de Argentona están afectadas por un grado menor o mayor de contaminación sonora. Los efectos que ocasiona no sólo depende de un ruido puntual, sino de la distancia en que éste se escucha, y que puede afectar a las personas según el tiempo que esté expuesto.

Palabras clave: sonido, ruido, contaminación acústica, mapa sonoro, calidad de vida.

ABSTRACT

Many times we do not know the difference between sound and noise when you are doing an activity. Perhaps you think that there is no negative effect at the time, but if the effect is continuous, then it can seriously affect. This study aims to analyze the different areas where Argentona population are affected by a greater or lesser degree of noise pollution. The effects may result not only depends on a sound point that goes by, but the distance in which it is heard, and can affect people as long as you are exposed.

Keywords: sound, noise, noise pollution, noise map, quality of life.

INFORME (PDF)
CATEGORIA B

LA CELIAQUIA, UNA MALALTIA AMAGADA: DETERMINACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE GLUTEN EN ALIMENTS, UTILITZANT TÈCNIQUES ORGANOLÈPTIQUES I COLORIMÈTRIQUES

Autores: Paula Barroso i Nàdia Cosor, 3r ESO

RESUM / RESUMEN / ABSTRACT

RESUM

La celiaquia és una malaltia que pot presentar-se en persones aparentment sanes, però que mitjançant biòpsies o d’altres proves es detecta, moltes vegades canviant l’estil de vida de la persona afectada. En aquest treball s’ha volgut posar de manifest la complexitat de la detecció del gluten. S’han utilitzat dues proves, l’electroforesi i la immunocromatografia. Els seus resultats poden provocar errors o malentesos en l’etiquetatge de determinats productes alimentaris, creant un dubte entre els termes “amb gluten” i “sense gluten”.

Paraules clau: Intolerància alimentària, sociologia, gluten, electroforesi, etiquetatge, immunocromatografia.

RESUMEN

La celiaquía es una enfermedad que puede presentarse en personas aparentemente sanas, pero que mediante biopsias u otras pruebas se detecta, muchas veces cambiando el estilo de vida de la persona afectada. En este trabajo se ha querido poner de manifiesto la complejidad de la detección del gluten. Se han utilizado dos pruebas, la electroforesis y la immunocromatografia. Sus resultados pueden provocar errores o malentendidos en el etiquetado de determinados productos alimentarios, creando una duda entre los términos "con gluten" y "sin gluten".

Palabras clave: Intolerancia alimentaria, sociología, gluten, electroforesis, etiquetado, immunocromatografia.

ABSTRACT

Celiac is a disease that can occur in apparently healthy people, but biopsies or other tests is detected, often changing the lifestyle of the person concerned. This study aims to highlight the complexity of the detection of the gluten protein. We have used two tests, electrophoresis and immunochromatography. Our results cause errors or misunderstandings on the labeling of certain food products, creating doubt among the terms "with gluten" and "gluten free".

Keywords: Intolerance food, sociology, gluten, electrophoresis, labeling, immunochromatography.

INFORME (PDF)VISIÓ, SOCIETAT I TECNOLOGIA: IMPORTÀNCIA DE L’ULL EN EL MÓN DELS SENTITS I PRESENTACIÓ D’UNA EINA DE SUPORT PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL
Autor/es: Carla Gensana, Irene González i Victor Tuixans, 3r ESO

RESUM / RESUMEN / ABSTRACT

RESUM

La ceguera és una malaltia o malformació de l’ull, la qual incapacita a un individu la utilització d’un dels cinc sentits: la vista. Realitzant diversos invents, estudis amb d’altres sentits i una maqueta tecnològica de l’ull, el nostre objectiu a llarg termini és esbrinar com es desenvolupa un individu cec dins la societat actual. Una persona pot haver nascut cega o ser-ho havent tingut visió prèviament (memòria visual), substituint, doncs, aquest sentit perdut per d’altres, aspecte que comporta un nou aprenentatge en la seva vida.

Paraules clau: ceguera, sentits, vista, maqueta tecnològica, invent, societat.

RESUMEN

La ceguera es una enfermedad o malformación del ojo, la cual incapacita a un individuo la utilización de uno de los cinco sentidos: la vista. Realizando varios inventos, estudios con otros sentidos y una maqueta tecnológica del ojo, nuestro objetivo a largo plazo es averiguar cómo se desarrolla un individuo ciego dentro de la sociedad actual. Una persona puede haber nacido ciega o serlo habiendo tenido visión previamente (memoria visual), sustituyendo, por tanto, este sentido perdido por otros, aspecto que conlleva un nuevo aprendizaje en su vida.

Palabras clave: ceguera, sentidos, vista, maqueta tecnológica, invento, sociedad.

ABSTRACT

Blindness is a disease or malformation of the eye, which incapacitates an individual using one of the five senses: sight. Doing some inventions, many studies with other senses and a technological model of the eye, our long-term objective is to find out how to develop a blind person in today's society. An individual may be born or be blind having had previously vision (visual memory), substituting therefore lost for other sense, one aspect involves new learning in your live.

Keywords: blindness, sens, vision, tecnologic model, invent, society.

INFORME (PDF)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada